Klauzula informacyjna RODO -
dla klientów i kontrahentów

SZANOWNI PAŃSTWO

Dziękujemy za zaufanie do naszych produktów u świadczonych usług – poniżej informujemy o wymogach ochrony danych osobowych wynikających z RODO.

Z poważaniem  
Zarząd INFOCOMP

Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Infocomp Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (adres: ul. Szosa Chełmińska 191, 87–100 Toruń), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Torunia w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000156394 (zwanym dalej „Spółka”). Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Szosa Chełmińska 191, 87-100 Toruń; 
 • przez e-mail: iod@infocomp.pl;
 • telefonicznie: +48 56 664 20 02;

Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących klientami/kontrahentami:

 1. Jeżeli jest Pani/Pan naszym klientem / kontrahentem lub potencjalnym klientem / kontrahentem, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zawarcia umowy oraz dokonania czynności poprzedzających jej zawarcie, takich jak: negocjacje, wymiana dokumentów lub w celu wykonania umowy lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wykonania obowiązków określonych w przepisach prawa, w tym podatkowych, z zakresu rachunkowości i rynku kapitałowego lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celach wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, polegających na funkcjonowaniu naszej Spółki i prowadzeniu działalności gospodarczej, a w szczególności, w zależności od okoliczności danego przypadku, w celach: 
  • komunikacji oraz obsługi korespondencji,
  • nawiązania lub podtrzymania współpracy lub odpowiedzi na wniosek o jej podjęcie, 
  • uzyskiwania informacji o ofercie lub przekazywania informacji dotyczących Spółki, jej usług lub produktów, pozyskiwania lub udzielania referencji, marketingu, udzielenia odpowiedzi na skierowane do FIRMY zapytania lub wnioski,
  • przedstawienia oferty lub zapytania ofertowego, bądź rozpatrzenia otrzymanej oferty lub zapytania ofertowego,
  • dostarczania produktów i usług,
  • świadczenia usług serwisowych,
  • dokonania wymaganych czynności przed właściwymi organami publicznymi,
  • związanych z ochroną mienia lub ochroną życia i zdrowia osób przebywających na naszym terenie FIRMY,
  • ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, bądź obrony przed takimi roszczeniami.
 1. Jeśli Pani/Pana danych nie pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana, to dane te pochodzą z powszechnie dostępnych rejestrów/baz danych, w tym Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Biuletynu Informacji Publicznej lub stron internetowych. W przypadku pozyskania danych w inny sposób niż bezpośrednio od Pani/Pana, możemy przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: podstawowe dane identyfikacyjne, w tym imię i nazwisko, dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne, finansowe dane identyfikacyjne, elektroniczne dane identyfikacyjne i lokalizacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe (adres e-mail, nr telefonu), dane dotyczące posiadanych uprawnień zawodowych, referencji, zezwoleń/koncesji, płynności finansowej i wypłacalności, szczegółów umowy ubezpieczenia, bądź też inne dane przekazane nam w związku ze współpracą lub kontaktem.
 1. Pani/Pana dane pozyskane w celu zawarcia i wykonania umowy przechowywać będziemy do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń z niej wynikających, dane przetwarzane w naszym prawnie uzasadnionym interesie do momentu jego ustania, a w szczególności na czas niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, zaś dane przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego przez okres wynikający z przepisów prawa. 
 1. Odbiorcami danych mogą być:
  • osoby upoważnione przez nas do przetwarzania danych w ramach wykonywania obowiązków służbowych,
  • inne podmioty, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wypełnić obowiązki wynikające z zawartych umów lub przepisów prawa, w tym należycie wykonać usługę, bądź skorzystać z przysługujących na uprawnień,
  • podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, banki, ubezpieczyciele, kancelarie prawne, doradcy podatkowi, biegli rewidenci,
  • podmioty, którym zleciliśmy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. nasi dostawcy usług IT, w tym dostawcy oprogramowania niezbędnego do przetwarzania danych lub systemów chmurowych, w których przechowywane są dane oraz dostawcy usług polegających na obsłudze przepływu poczty elektronicznej (takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami),
  • sądy i organy publiczne, którym Spółka jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić Pani/Pana dane.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, w przypadku zajścia okoliczności wskazanych w art. 17 RODO, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,  które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy lub zgody, prawo sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy.
 1. W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 1. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Poznaj nasz zespół

Violetta Baranowska

CEO

"W chwili, kiedy zastanawiasz się czy kogoś kochasz, przestałeś go już kochać na zawsze"

Julia Skibicka

German specialist

"– To wódka? – słabym głosem zapytała Małgorzata.(...) – Na litość boską, królowo – zachrypiał – czy ośmieliłbym się nalać damie wódki? To czysty spirytus."

Esmeralda Szymańska

Business development manager

"Martw się, co inni ludzie o tobie myślą, a zawsze będziesz ich więźniem"

Szymon Nowacki

Senior Fornt-end developer

"Jest tylko jedna rzecz, która sprawia, że marzenie jest niemożliwe do osiągnięcia: strach przed porażką"

Violetta Baranowska

CEO

"W chwili, kiedy zastanawiasz się czy kogoś kochasz, przestałeś go już kochać na zawsze"

Julia Skibicka

German specialist

"– To wódka? – słabym głosem zapytała Małgorzata.(...) – Na litość boską, królowo – zachrypiał – czy ośmieliłbym się nalać damie wódki? To czysty spirytus."

Esmeralda Szymańska

Business development manager

"Martw się, co inni ludzie o tobie myślą, a zawsze będziesz ich więźniem"

Szymon Nowacki

Senior Fornt-end developer

"Jest tylko jedna rzecz, która sprawia, że marzenie jest niemożliwe do osiągnięcia: strach przed porażką"

Poprzedni
Następny
Aleksandra

Violetta Kowalska

CEO
recovered-team2.jpg

Esmeralda Szymańska

Business development manager
Katarina

Katarina Płóciennik

Marketing Menager
Violetta

Weronika Gajkowska

Contractor business partnership

Szymon Nowacki

Senior Fornt-end developer

Nasza misja

Dostarczamy klientom kompleksowe rozwiązania informatyczne, wspieramy ich utrzymanie, pomagamy maksymalnie wykorzystać inwestycję w IT w organizacji klienta.

Nasze cele

Budowanie długotrwałych relacji biznesowych z klientami przy obustronnym zaufaniu i satysfakcji. Ciągłe zwiększanie naszych kompetencji oraz podnoszenie jakości obsługi.