Polityka prywatności i plików cookie

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informujemy Państwa, że zasady zawarte w niniejszej Polityce mają zastosowanie w każdym przypadku, gdy korzystają Państwo ze strony internetowej Infocomp Sp. z o.o. jak również, w każdym innym przypadku, gdy kontaktują się Państwo z naszą Spółką.

I. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Infocomp Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Szosa Chełmińska 191, 87-100 Toruń (dalej: Administrator). Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
  • listownie na adres: ul. Szosa Chełmińska 191, 87-100 Toruń; 
  • przez e-mail: iod@infocomp.pl;
  • telefonicznie: +48 56 664 20 02.
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).
 3. Zbierane przez Administratora dane będą:
  • przetwarzane zgodnie z prawem,
  • przetwarzane w wyraźnie określonych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
  • przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 

II. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych

 1. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zawarcia umowy oraz dokonania czynności poprzedzających jej zawarcie, takich jak: negocjacje, wymiana dokumentów lub w celu wykonania umowy lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wykonania obowiązków określonych w przepisach prawa, w tym podatkowych, z zakresu rachunkowości i rynku kapitałowego lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celach wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, polegających na funkcjonowaniu naszej Spółki i prowadzeniu działalności gospodarczej, a w szczególności, w zależności od okoliczności danego przypadku, w celach:
  • komunikacji oraz obsługi korespondencji, lub
  • nawiązania lub podtrzymania współpracy lub odpowiedzi na wniosek o jej podjęcie, 
  • uzyskiwania informacji o ofercie lub przekazywania informacji dotyczących Spółki, jej usług lub produktów, pozyskiwania lub udzielania referencji, marketingu, udzielenia odpowiedzi na skierowane do FIRMY zapytania lub wnioski,
  • przedstawienia oferty lub zapytania ofertowego, bądź rozpatrzenia otrzymanej oferty lub zapytania ofertowego,
  • dostarczania produktów i usług,
  • świadczenia usług serwisowych,
  • dokonania wymaganych czynności przed właściwymi organami publicznymi,
  • związanych z ochroną mienia lub ochroną życia i zdrowia osób przebywających na naszym terenie FIRMY,
  • ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, bądź obrony przed takimi roszczeniami.
 2. W każdym z wymienionych powyżej przypadków podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z innych funkcjonalności strony internetowej.
 

III. Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Państwa dane osobowe będą̨ przetwarzanie wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane, tj.:
  • przez okres niezbędny do świadczenia usług drogą elektroniczną oraz realizacji Zamówienia, a po tym czasie przez okres przedawnienia roszczeń tj. do 6 lat liczone od dokonania rozliczenia;
  • przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie otrzymane telefonicznie lub przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od momentu ostatniego kontaktu.
  • przez okres niezbędny do celu zawarcia i wykonania umowy tj. do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń z niej wynikających, dane przetwarzane w naszym prawnie uzasadnionym interesie do momentu jego ustania, a w szczególności na czas niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, zaś dane przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego przez okres wynikający z przepisów prawa.
 2. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane przez okres potrzebny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub wycofania udzielonej zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano przed tym wycofaniem.
 

IV. Informacje o przetwarzaniu

 1. Dane osobowe w zależności od celu przetwarzania mogą zostać ujawnione, a odbiorcami danych mogą być:
  • osoby upoważnione przez nas do przetwarzania danych w ramach wykonywania obowiązków służbowych,
  • inne podmioty, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wypełnić obowiązki wynikające z zawartych umów lub przepisów prawa, w tym należycie wykonać usługę, bądź skorzystać z przysługujących na uprawnień,
  • podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, banki, ubezpieczyciele, kancelarie prawne, doradcy podatkowi, biegli rewidenci,
  • podmioty, którym zleciliśmy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. nasi dostawcy usług IT, w tym dostawcy oprogramowania niezbędnego do przetwarzania danych lub systemów chmurowych, w których przechowywane są dane oraz dostawcy usług polegających na obsłudze przepływu poczty elektronicznej (takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami),
  • sądy i organy publiczne, którym Spółka jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić Państwa dane.
 2. Dane osobowe przetwarzane przez Administratorem, nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.
 

V. Prawa osób, których dane dotyczą

 1. W każdej chwili mają Państwo prawo do:
  • dostępu do danych osobowych,
  • żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
  • żądania usunięcia danych osobowych, w przypadku zajścia okoliczności wskazanych w art. 17 RODO,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO,
  • przenoszenia Państwa danych osobowych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy lub zgody,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@infocomp.pl.
 3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, w której uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności.
 4. W procesie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania.
 

VI. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkowników wynikające z niniejszego dokumenty nie zostaną ograniczone.
 1. O wszelkich zmiana w Polityce prywatności Użytkownik zostanie poinformowany poprzez komunikat dostępny na stronie internetowej infocomp.pl.
 
PLIKI COOKIE

I. Informacje ogólne

Serwis internetowy korzysta z informacji zapisywanych za pomocą̨ plików „Cookie”. Są to dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

II. Rodzaje wykorzystywanych plików Cookie

 1. Ze względu na niezbędność do realizacji usługi:
  • Niezbędne: konieczne do prawidłowego funkcjonowania serwisu – pliki przetwarzane w oparciu o usprawiedliwiony interes administratora,
  • Statystyczne: pozwalają one badać ruch na stronie internetowej, poznawać preferencje naszych użytkowników, analizować ich zachowanie w serwisie oraz umożliwiają interakcje z zewnętrznymi sieciami i platformami – pliki przetwarzane w oparciu o dobrowolną zgodę użytkownika,
  • Funkcjonalne: umożliwiają „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranej wersji mobilnej/klasycznej, ostatnich fraz wpisywanych przez Użytkownika, wyglądu strony internetowej, stanu mechanizmu zakładek itp.,
  • Marketingowe: pozwalają na dostosowanie wyświetlanych reklam i treści do preferencji naszych użytkowników oraz prowadzić spersonalizowane kampanie marketingowego – pliki przetwarzane w oparciu o dobrowolną zgodę użytkownika.
 1. Ze względu na czas przez jaki cookie będzie umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika:
  • Sesyjne: tymczasowe, które pozostają w pamięci przeglądarki Użytkownika do momentu opuszczenia strony internetowej – są one obowiązkowe dla poprawnego działania wybranych aplikacji i poprawnego wyświetlania zawartości serwisu. Mechanizm cookie sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  • Stałe: wykorzystywane w celu uatrakcyjnienia strony dla Użytkownika m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony lub do wyświetlania spersonalizowanych reklam, nie są kasowane po zamknięciu i są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika między sesjami. Mechanizm cookie trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

III. Informacje szczegółowe

 1. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookie.
 2. Użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookie: za pomocą̨ ustawień własnej przeglądarki internetowej – oznacza to, że może np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookie na swoim urządzeniu – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu. Jednak pamiętaj, że zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na możliwość korzystania z wielu stron internetowych. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać z wszystkich funkcji naszej strony.
 3. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookie oraz ich za pomocą̨ panelu zarządzania plikami Cookie dostępnym podczas ładowania serwisu infocomp.pl samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.
 4. Serwis infocomp.pl korzysta z usługi Google Analytics i Adwords – szczegółowe informacje o tym jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji naszych partnerów dostępne są pod adresem: www.google.com/policies/privacy/partners/ 

IV. Zgoda użytkownika

 1. Przetwarzanie Danych osobowych w związku z wykorzystaniem niezbędnych, funkcjonalnych, analitycznych i marketingowych plików Cookie jest uzależnione od uzyskania zgody Użytkownika na wykorzystanie (osobno) rodzajów plików Cookie za pośrednictwem platformy zarządzania zgodą Cookie umieszczonej na dole strony. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana za pośrednictwem tej platformy.
 2. Spółka informuje, że ograniczenia stosowania plików Cookie mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

V. Prawa użytkownika

 1. Użytkownik posiada następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:
  • Ma prawo wiedzieć, dlaczego Jego dane osobowe są potrzebne, co się z nimi stanie i jak długo będą przechowywane.
  • Prawo dostępu: ma prawo dostępu do znanych nam danych osobowych.
  • Prawo do sprostowania: ma prawo do uzupełnienia, poprawienia, usunięcia lub zablokowania danych osobowych w dowolnym momencie.
  • Jeśli wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych, ma prawo odwołać tę zgodę i usunąć swoje dane osobowe.
  • Prawo do przekazywania danych: ma prawo zażądać od administratora wszystkich swoich danych osobowych i przekazać je w całości innemu kontrolerowi.
  • Prawo do sprzeciwu: może sprzeciwić się przetwarzaniu danych. Przestrzegamy tego, chyba że istnieją uzasadnione podstawy do przetwarzania.
 1. Aby skorzystać z tych praw, należy się z nami skontaktować. 
 2. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi skargę dotyczącą sposobu postępowania z Jego danymi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poznaj nasz zespół

Violetta Baranowska

CEO

"W chwili, kiedy zastanawiasz się czy kogoś kochasz, przestałeś go już kochać na zawsze"

Julia Skibicka

German specialist

"– To wódka? – słabym głosem zapytała Małgorzata.(...) – Na litość boską, królowo – zachrypiał – czy ośmieliłbym się nalać damie wódki? To czysty spirytus."

Esmeralda Szymańska

Business development manager

"Martw się, co inni ludzie o tobie myślą, a zawsze będziesz ich więźniem"

Szymon Nowacki

Senior Fornt-end developer

"Jest tylko jedna rzecz, która sprawia, że marzenie jest niemożliwe do osiągnięcia: strach przed porażką"

Violetta Baranowska

CEO

"W chwili, kiedy zastanawiasz się czy kogoś kochasz, przestałeś go już kochać na zawsze"

Julia Skibicka

German specialist

"– To wódka? – słabym głosem zapytała Małgorzata.(...) – Na litość boską, królowo – zachrypiał – czy ośmieliłbym się nalać damie wódki? To czysty spirytus."

Esmeralda Szymańska

Business development manager

"Martw się, co inni ludzie o tobie myślą, a zawsze będziesz ich więźniem"

Szymon Nowacki

Senior Fornt-end developer

"Jest tylko jedna rzecz, która sprawia, że marzenie jest niemożliwe do osiągnięcia: strach przed porażką"

Poprzedni
Następny
Aleksandra

Violetta Kowalska

CEO
recovered-team2.jpg

Esmeralda Szymańska

Business development manager
Katarina

Katarina Płóciennik

Marketing Menager
Violetta

Weronika Gajkowska

Contractor business partnership

Szymon Nowacki

Senior Fornt-end developer

Nasza misja

Dostarczamy klientom kompleksowe rozwiązania informatyczne, wspieramy ich utrzymanie, pomagamy maksymalnie wykorzystać inwestycję w IT w organizacji klienta.

Nasze cele

Budowanie długotrwałych relacji biznesowych z klientami przy obustronnym zaufaniu i satysfakcji. Ciągłe zwiększanie naszych kompetencji oraz podnoszenie jakości obsługi.